PGS Organic

PGS Organic là Hệ thống bảo đảm dựa vào sự tham gia của các tổ chức và con người có liên quan trực tiếp vào chuỗi cung cấp hữu cơ được gọi là Hệ thống bảo đảm cùng tham gia – PGS (Participatory Guarantee System).

PGS Organic Internal News Letter
Communication Design